X
naruto vs sasuke - An explosive action by naruto and sasuke. Who is going to defeat who? Whose power is more superior? Naruto's Risen Shuriken or Sasuke's Chidori?
@rokudaime (339)
• Australia

naruto vs sasuke - An explosive action by naruto and sasuke. Who is going to defeat who? Whose power is more superior? Naruto's Risen Shuriken or Sasuke's Chidori?