X
Matsuzaka Tori - Matsuka Tori plays Shiba Takeru as Shinken Red and the 18th head of Shiba Clan
@secretbear (19466)
• Philippines

Matsuzaka Tori - Matsuka Tori plays Shiba Takeru as Shinken Red and the 18th head of Shiba Clan