X
Romanian shepherd - A beautiful, strong breed originated in Romania
@Octav1 (1421)
• Romania

Romanian shepherd - A beautiful, strong breed originated in Romania