X
Samoyed the elder dog at home - Samoyed my elder dog at his dress!
@besthope44 (12145)
• India

Samoyed the elder dog at home - Samoyed my elder dog at his dress!