X
Some of the Vocaoids - Left to Right:  Kaito, Yuki, Meiko, Gumi, Luka, Miku, Rin, Len, Kiyoteru, & Miki
@Mayuko (1272)
• United States

Some of the Vocaoids - Left to Right: Kaito, Yuki, Meiko, Gumi, Luka, Miku, Rin, Len, Kiyoteru, & Miki