lazy

India
November 7, 2006 10:48pm CST
Are you lazy in the morning
4 responses
@nandans (1161)
• India
8 Nov 06
yup ..
@sidd7035 (32)
• India
8 Nov 06
ya
• United States
8 Nov 06
I'm lazy all day long!
@anju_113 (339)
8 Nov 06
very