Finish the sentence..........

@ddsully (1064)
United States
November 8, 2006 9:34pm CST
I'll always..........
2 responses
• United States
9 Nov 06
pray
@macubx (11422)
• Philippines
9 Nov 06
ill always pray before i sleep.