R U IN LOVE??????

India
November 13, 2006 6:47am CST
i'm not... r u???
1 response
• United States
13 Nov 06
yes very much