WHATS UR ASL PLZZZZZZZZZZZ???????????

India
November 15, 2006 1:31am CST
I AM 23 M INDIA........
No responses