chips or popcorn.....

India
November 15, 2006 2:24am CST
i prefer chips....
1 response
@maddog108 (3441)
• Australia
15 Nov 06
i like munchin on chips
• India
15 Nov 06
i luv the same