Who tell lies more Women or Men?

@sasd03 (486)
United States
November 16, 2006 9:59pm CST
Men
1 response
• India
17 Nov 06
both
@sasd03 (486)
• United States
17 Nov 06
thanks for your response