Vietnam student

Vietnam
August 14, 2010 10:07pm CST
Xin chào t?t c? các b?n sinh viên Vi?t Nam! mình là Duy sinh viên nam th? 6 ÐH YD C?n Tho! mình mu?n giao luu v?i t?t c? các b?n! n?u các b?n d?c du?c nh?ng dòng này xin hãy comment gi?i thi?u nhe! tên: Cao Vinh Duy noi ?: C?n THo, Vi?t NAm mong du?c làm quen và trao d?i kinh nghi?m h?c hành cung nhu m?i lãnh v?c khác, nh?t là giao luu trên mylot này! r?t mong các b? tham gia nhi?t tình
2 responses
@JokerTun (17)
• Vietnam
23 Sep 10
Dung' la` hok the? dung` Vietkey tren Mylot dk....tu gioi' thieu: em ten Minh o? HNoi...hien van~ dang hoc cap' 3...hi vong la` se~ quen dk nhiu` nguoi` VN tren mylot
• Vietnam
12 Sep 10
hi em tên d?c có v? nhu mylot chua cai font vi?t nam nên anh em ta giao luu n?a vi?t n?a anh di , em dang ki?m ít ti?n d? d?n qua neobux nhung chua bi?t làm gì hi?u qu? nh?t , ch? s? spam nhi?u quá nó ban thì ch?t