Who has eaten turkey today?

United States
November 23, 2006 2:30pm CST
todays thanksgiving whose eatin turkey?
1 response
@lsen06 (5000)
• India
23 Nov 06
i don't.