do you drink milk?

Philippines
November 29, 2006 5:30am CST
i sometimes do
2 responses
@sri_1211 (407)
• India
29 Nov 06
ya i do like 2 drink milk
• Philippines
29 Nov 06
thanks
@PSF123 (1169)
• China
29 Nov 06
Yes, I drink it often.