eminem is so nice,do u like him?

hailie jade - marshal
@brwasana (582)
Sri Lanka
November 29, 2006 11:36pm CST
i luv u shady.
No responses