mountain or sea?

@lanparty (127)
Italy
November 30, 2006 12:59pm CST
What do you like, mountain or sea?
No responses