Do you like Ekta Kapoor's K?????????

June 2, 2008 2:06am CST
do you guies like Ekta Kapoor's K Fame daily Soaps?Some of them are........ Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Kahani Ghar Ghar ki Kasuti Jindagi ki Etcccc
No responses