Vanilla or Chocolate Ice-cream??

Vanilla or Chocolate - Vanilla or Chocolate
@umair2hot (1220)
India
December 13, 2006 12:21pm CST
Which one u wud like to eat!! Yummmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!
No responses