X
Motorola V220 - My cell phone is a Motorola V220.
@Jshean20 (14358)
• Canada

Motorola V220 - My cell phone is a Motorola V220.