Who is more intelligent ? Monkey or Donkey

India
November 1, 2006 8:15am CST
comment
6 responses
• Australia
1 Nov 06
i say a monkey
• India
1 Nov 06
definately
• United States
1 Nov 06
it's donkey!!!
@SarahJaya (411)
• India
1 Nov 06
Hi, Definetly Monkey is more intelligent than Donkey.
@ansarkhan (2427)
• Pakistan
1 Nov 06
Monkey
@msqtech (15075)
• United States
1 Nov 06
donkey
@haxor111 (2232)
• India
1 Nov 06
zs - a
monkey