Do you like Chicken Biriyani ?????

India
November 15, 2006 3:40am CST
I like CB.
2 responses
@veshwas (63)
• India
15 Nov 06
i liek chilly chicken
@ramz78 (465)
• Kuwait
15 Nov 06
Yes it is nice :)