Klaatu barada nikto

@VKXY62 (1606)
Australia
November 26, 2006 9:57am CST
What do you know about this statement?
No responses