Do you like crisp sandwich's?

India
November 26, 2006 2:27pm CST
Do you like crisp sandwich's?
7 responses
• United States
26 Nov 06
yes, I like them.
• India
28 Nov 06
ok
@rumore (1410)
• Switzerland
26 Nov 06
Yes i like
• India
26 Nov 06
ok
@cr1st1nel (3567)
• Romania
29 Nov 06
Sometimes
@cr1st1nel (3567)
• Romania
28 Nov 06
nope
• India
28 Nov 06
yes
@askkumar (628)
• Netherlands
28 Nov 06
no i dnt like them
• Pakistan
26 Nov 06
yes i love it