What is the feeling of the merry-drunk?

China
November 23, 2006 8:43am CST
What is the feeling of the merry-drunk?
1 response
• China
23 Nov 06
haha,ni zhe ju hua shuo de sha yi si?kan bu dong!