Einstein or Newton

Singapore
November 29, 2006 7:47am CST
Do you like to be scientist like newton or einstein..?
No responses